top of page

מדיניות הפרטיות באתר

 

עקרונות מפתח

מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ויש לקרוא אותם יחדיו.

התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר המצוי בכתובת www.kanatir.com (אתר האינטרנט" או "האתר") והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו מפעיל האתר - חוות יקבי קנאטיר בע"מ ) "היקב" ( עשוי להשתמש במידע שנמסר לו מהגולשים באתר, או מידע שמגיע /ו או הנאסף בעת השימוש של המשתמשים באתר.

המשך השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, והגולש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.

תנאי המדיניות מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי

גלישתך באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. אולם , הזמנה של מוצרים באמצעות האתר טעונה הרשמה. כמו כן, רישום למועדון לקוחות. בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, מספר טלפון, מספר ת.ז, גיל, כתובת מדויקת למשלוח ההזמנה, כתובת דוא"ל פעילה שבבעלותך, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש לצורך השלמת הליך ההזמנה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר.

אנו עשויים לדרוש ממך גם מסירת פרטים ביחס לנמען אליו יישלחו המוצרים שהזמנת. אנחנו נסמן במפורש שדות המתייחסים למידע שחובה להשלים. ללא מסירת פרטים אלו לא תוכל להשלים את הליך ההזמנה.

מובהר כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הזמנת המוצרים, לפגוע ביכולתנו להעניק לך את השירות בצורה איכותית וביכולת שלנו ליצור איתך קשר.

הנך מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תזין באתר, יהיה נכון, אמיתי ומדויק, וכי הרישום לשירותים ו/או הזנת המידע נעשית בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט במקרים בהם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות כן)

בעת גלישתך באתר נאסף גם מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר . לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר.

 

היכן נשמר המידע?

המידע שתמסור במסגרת הזמנה /ו או שיצטבר אודותיך עקב השימוש שלך באתר (לרבות במצב "אורח") [למעט פרטי אמצעי תשלום?] ישמר במאגרי מידע הרשומים של היקב, ויעשה וב שימוש עלי ידי היקב, בין היתר, לדיוור ישיר לו קשר עם הלקוחות, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, ולצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו.

מידע זה יישמר ויאוחסן אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם היקב, ו אינם בשליטתו. במסירת המידע, הינך מסכים ומאשר כי היקב יהיה רשאי להעביר ו/או לשמור את המידע

שנמסר ו/ או נאסף כאמור על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע , אולם ללא מסירתו לא תוכל לבצע הזמנות מוצרים, המצריכים הזדהות אישית.

 

השימוש במידע 

 1. השימוש במידע שנאסף אודות השימוש באתר (לרבות במסגרת הליך הרישום), ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ותקנון האתר ובהתאם להוראות הדין על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את היקב לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מ זהה אותך אישית.

 2. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את היקב לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או כתובת.

 3. על מנת לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, ועל מנת לנהל, לתמוך ולפתור בעיות טכניות.

 4. על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, מבצעים, סקרים, הטבות ועדכונים המוצעים על ידי היקב או על ידי צדדים שלישיים, עמם יש ל יקב שיתוף פעולה, כמו-גם לצורך מתן הוראות ועזרה הקשורים לאתר.

 5. לפנות אלייך ולשלוח אלייך מדי פעם דיוור ישיר, מידע שיווקי, מידע פרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי היקב, מי מטעמו או צדדים שלישיים עמם יש ליקב שיתוף פעולה, ומוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהיקב יפרסם בעצמו ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), בטלפון ו בדרכי התקשרות אחרות.

 6. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

 7. לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת או בכל מקום אחר באתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

היקב לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר )ככל שמידע זה מזהה אותך אישית(, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה שתפר את תקנון האתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות או אם תבצע באמצעות האתר וא, בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין, להוראות התקנון או למדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה.

 2. במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין היקב או מי מטעמו.

 3. על פי חובה שבדין או אם יתקבל צו שיפוטי המורה ליקב למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 4. בכל מקרה שהיקב יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, של היקב או מי מטעמו, או של כל צד שלישי אחר , או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של היקב.

 5. אם היקב ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שהיקב יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 6. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם היקב, לרבות לספקי המוצרים או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

 7. ככל שהדבר נדרש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור היקב , בקשר עם האתר.

 8. בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע .

היקב לא ישתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, פשיטת רגל או מכירת הנכסים שלנו.

 

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies)לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי גלישה ועוד. המידע -ב Cookies מוצפן. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את ה משת מש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכול למחוק את קבצי

ה - Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעש ה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

 

מידע פרסומי 

בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב,1982- לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא קבלת הסכמה של הנמען. ככל שניתנה הסכמה שלך כאמור, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

 

אבטחת מידע

אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים ומקובלים לאבטחת מידע ועושים כל שביכולת ונ כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטת ונ , כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים . על אף המאמצים בהם אנו נוקטים ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, אין אנו יכולים להתחייב שהאתר או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה או שהאתר או השימוש בו או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית, וידוע למשתמש שהיקב או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. בכל מה שקשור לסליקת כרטיסי האשראי, ידוע לך כי היקב עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולצורך כך יעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום שתזין באתר. הסליקה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברות סליקת אשראי חיצוניות, העושות שימוש בשיטות הצפנה עדכניות ובהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

זכות לעיין במידע

היקב פועל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- )"החוק"( בקשר עם המידע הנאסף על ידו. יש לך זכות לעיין במידע כאמור הנאסף על ידי היקב ו, אם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אלייך, אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק מהמאגר. היקב ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ליקב לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי היקב על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

היקב יהיה רשאי לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת . הנוסח המופיע באתר הינו הנוסח המחייב. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. 

bottom of page